Вдъхновяващи презентации

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на развитие и надграждане на презентационни умения, включвайки елементи и инструменти от областта на:

  • Умения за презентиране на факти, подкрепящи дадена идея/продукт/проект
  • Умения за презентиране чрез визуализация, конструиране на картини, звуци и/или чувства в аудиторията
  • Извличане и предаване на послания
  • Презентиране в състояние на Високи постижения
  • Презентиране с харизма и на езика на ценностите и метафорите
  • Умения за преподаване и представяне на нова информация според сетивата на аудиторията с цел разбиране и приемане на новите послания
  • Управление на състоянието по време на презентиране. Преодоляване на бариерите – стрес, притеснение, очаквания.
  • Работа с въпроси на аудиторията
  • Система за презентиране пред широка аудитория
  • Закриване на презентацията с мотивационна фаза