Организационно консултиране

Екипът на МЛС Интернешънал е вдъхновен от концепцията, че най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш. Ето защо организационното консултиране от експертите на екипа ни е в областта на създаване на корпоративна култура, на работодателска марка и на фактори за висока удовлетвореност на служителите.

Конкретните области на организационно консултиране са създаване или оптимизация на:

Ниво процес:

 • Компетентностен модел за най-важните умения, нужни на хората в компанията
 • Процеси на лидерство, ръководене на екипи и дефиниране на оптимален стил на лидерство спрямо културата в организацията
 • Процеси за обслужване на клиенти
 • Процеси за вътрешна и външна комуникация
 • Стратегии и процеси за развитие на човешките ресурси: комуникация, делегиране, целеполагане, обратна връзка и т.н.

Ниво задачи:

 • Съответствие на йерархични и функционални позиции. Оптимизация на позициите в екипа.
 • Създаване на правилници за вътрешния ред
 • Създаване на норми на поведение с клиента
 • Създаване на ръководство на работа по функции, например на успешния търговец

Ниво човешки ресурс:

 • Провеждане на оценка на служителите – компетенции, стил на лидерство с международно признати и акредитирани инструменти на 360 градуса. Използваните инструменти се попълват онлайн в платформи с гарантирана конфиденциалност и независимост от субективна оценка и влияние
 • Създаване на програми за внедряване на коучинг подход в компанията
 • Създаване на Талантски програми
 • Създаване на програми за менторство
 • Измерване на удовлетвореност и ангажираност на служителите
 • Провеждане на Център за оценка

Във всяко от направленията се провеждат индивидуални и екипни интервюта и срещи и се анализират съществуващите формални или неформални процеси. След анализ на събраната информация се създават нови процеси или се оптимизират наличните и се измерва удовлетвореността на служителите и устойчивостта на внедрените промени.