Провеждането на изследване за оценка на ангажираността, мотивацията, отговорността (и други релевантни ключови умения) и служителското изживяване в организацията е от ключово значение за изграждане на позитивна и устойчива работна среда.

Екипът ни работи със специално подбрани инструменти според специфичните нужди на компанията-клиент. Инструментите се подбират на базата на предварителни разговори и анализ на организацията, ниво в йерархията на целевата група, конкретни нужди спрямо желаните резултати като промотиране, развитие, подобряване на мениджмънт стила и/или културата в компанията и т.н. 

Процес по създаване на Център за оценка на МЛС Интернешънал включва:  

Фаза 1: Анализ на компетенциите в компанията чрез провеждане на срещи с отдел „Човешки ресурси“ за дефиниране на ключовите компетенции или чрез анализ на вече съществуващ компетентностен модел.
Фаза 2: Комуникация към заинтересованите страни за включването им в процеса по оценка и целите му.
Фаза 3: Подбор на инструмент за оценка или провеждане на център за оценка с вече внедрени на корпоративно ниво инструменти като например инструменти за оценка на служителя на 360 градуса. Провеждане на центъра за оценка на живо или чрез онлайн базирани инструменти. 
Фаза 4: Провеждане на индивидуални сесии за даване на обратна връзка за резултатите от центъра за оценка с включени посоки за развитие.

Инструменти за оценка:

Център за оценка спрямо компетентностен модел/ключови умения на компанията

Създаване от организационни психолози на въпросник/анкета специално за екипа на компанията в онлайн платформата за изследване на мотивацията, ангажираността и други ключови умения за екипа на служителите от целевата група.

Център за оценка на лидерския стил и ключови умения на лидера

Изследването е чрез инструмент, който измерва широка гама от лидерски стилове, дава представа за това как изглежда лидерът в своите собствени очи и в очите на хората от екипа си. Оценката е на 360 градуса с включен Leader’s Report за обратна връзка. Използваният инструмент е релевантен при проучване на използваните лидерски стилове в различни ситуации в организацията. Той включва и анализ на основните резултати от стила на лидерство като удовлетвореност на служителите, възможност за полагане на допълнителни усилия и др. Като причинно-следствена връзка се анализира и представянето на лидера на стратегическо ниво в професионален контекст.

Предимства на инструмента:

 • Оценява, обяснява и показва лидерските стилове, които отличават изключителните лидери от оперативните мениджъри
 • Разграничава ефективните и неефективните лидери на всички организационни нива
 • Лесен за попълване в онлайн базирана платформа от над 10 респондента, международно признат и с включен подробен анализ за обратна връзка.
Тест за кариерно развитие/ консултиране и цялостен профил на компетенциите и мотивацията

Инструментът е изключително прецизен в измерването на най-важните ключови умения в организационен план. Той е подходящ за изграждане на психологически профил, чрез който може да се определи подходящия план за развитие на служителите/лидера в организацията, както и за позиционирането им в йерархията. Резултатите от анализа на индивидуалния профил показват ясно:

 • Сферата с най-висок потенциал за професионално развитие на личността
 • Силните страни и сферите за развитие по отношение на комуникация, стратегическо мислене, делегиране, целеполагане, способност за носене на отговорност, адаптационни умения и гъвкавост, умения за кретивно мислене, лидерски умения, социални умения и т.н.
 • Лични способности за комуникация при преговори, менторство, подбор на кадри, т.н.
 • Модели за учене и обработка на новата информация
 • Мотивацията и личностните интереси
 • Нуждата от честа промяна или запазване на статуквото
 • Отношението към детайлите и към голямата картина
Инструмент за личностен профил

Инструментът дава информация и анализ на личния профил на служителя. Основните поведенчески фактори, които изследва са доминантност, влияние, индивидуализъм и т.н. В подробния анализ е представена информация за:

 • Персонализиран анализ на естествения стил на поведение и адаптираните такива
 • Стратегиите на служителя за ефективно общуване
 • Анализ на реакцията на служителя или лидера към стресови ситуации
 • Информация за това как екипът приема стила на общуване
 • Анализ за адаптацията на личния стил в посока по-висока ефективност
Организационна диагностика чрез «15 факторен анализ на екипа» по модел на МЛС Интернешънал

Резултатите от процеса на организационната диагностика са:

 • Ясна визия за актуалната ситуация в компанията
 • Ясна визия за желаната ситуация в компанията и способност за прилагане на промените в практиката и дейността на компанията
 • Препоръки за оптимизация на системата за управление на човешките ресурси и мотивационната система по 15 ключови фактора
 • Процес на интегриране на препоръките в организационната структура и организационната култура
 • Препоръки за личностно развитие на оперативно и мениджмънт ниво
 • Изграждане на дизайн за повишаване на ключовите компетенции на оперативно и мениджмънт ниво
 • Ниво екип – изследване на общата цел, ценностната система, визията, мисията и взаимна зависимост между хората при изпълнение на техните работни задачи.

 • Индивидуално ниво – изследване на нагласи и мотивация за работа и развитие, желаната посока на кариерно развитие, синхрон между личния и професионалния живот, различните стилове на интеракция и групово взаимодействие в екипа, стратегиите за справяне със стреса и фрустрация.

Диагностиката обхваща следните организационни нива:

 1. Мениджмънт и лидерство: роля и функцията на ръководството, отношение към лидера
 2. Визия, мисия и ценности на екипа: доколко екипът ясно разбира визията, мисията, целите и ценностите. Как те могат да са платформа за засилване на включеността на служителите в компанията и нивата на ангажираност.
 3. Постигане на целите. Процес на целеполагане: до каква степен целите са реалистични и реализуеми и дали са приети от всички членове на екипа.
 4. Атмосфера: настоящата атмосфера в екипа и доколко тя е в състояние да интегрира новопостъпващите членове в компанията, както и да създава предпоставки за задържане на ключовите и ценните кадри в екипа.
 5. Мотивация на членовете на екипа. Стилове за повишаване на мотивацията в екипа.  
 6. Процеси на вземане на решение. Ефективност в процеса на вземане на решение: Съществуващи механизми и модели за вземане на решение. Ефективност на моделите.
 7. Доверие и сътрудничество в екипа: нива на доверие и сътрудничество между членовете на екипа и ниво на приемственост между опитни и неопитни служители. Изследване на готовността за взаимопомощ.
 8. Комуникация и комуникационни канали в екипа: анализ на комуникацията и на комуникационните канали в организацията. Членовете в екипа изразяват ли свободно своите идеи и мнения помежду си.
 9. Обратна връзка на 360°. Процес на даване на обратна връзка: ниво на даване на обратна връзка, степен на осъзнаване на значението на обратната връзка в контекста на повишаване на мотивация и създаване на значими стимули. Стилове, канали и инструменти за даване на обратна връзка.
 10. Обхват на заеманата длъжност на служителя, обхват на функциите на екипа. Сравнението между актуалните функции на служителите, компетенциите, които прилагат на практика, за да изпълнят поетите отговорности и реалната им възможност за развитие. Намиране на пропуски или припокриване на дейности и възможности за оптимизация.
 11. Справяне с конфликти: механизми за справяне с конфликти. Честота и сила на конфликтните ситуации. Въздействие на конфликтите върху екип и индивид.
 12. Планиране на времето: инструменти за планиране на времето. Ефективност и синхронизация при планиране на времето.
 13. Управление на стреса: умения за управление на стреса на индивидуално ниво и стартегии за управление на стреса на организационно ниво. Съществуващи техники за идентифициране на стрес и методи за преодоляването му.
 14. Процес на делегиране на задачи и отговорности: Ясна система за делегиране на задачи на отделни членове на екипа.
 15. Развитие на потенциала и кариерно развитие. Възможности за професионално и личностно развитие. Култура на органиацията, в която служителите да предлагат идеи, нови начини на работа, да трупат опит в нови области и да се развиват в рутинната си работа.