За нас, екипът на МЛС Интернешънал, е от изключителна важност запазването на пълна конфиденциалност за нашите клиенти. Дейностите на организациите са с високо ниво на конкуренция и всички материали, документи, подход на работа и информация за тях са стриктно конфиденциални. Единствената информация, която се счита за публична, е достъпна на сайта на компанията www.mlc-consult.com. За публична информация се смятат имената на компаниите – клиенти на МЛС Интернешънал, тяхното лого, името на проекта и предоставените от тях референции.

A1

„МЛС Интернешънал проведоха успешно майсторски клас „Ефективно общуване и личностно развитие“ за екип на отдел „Обслужване“, включващ 18 мениджъра в рамките на 7 дни. Отчитайки импакта върху отдела и постигнатите резултати съвместно изградихме програма за развитие на екипен и личностен потенциал, включваща първо и второ ниво на майсторски клас „Ефективно общуване и личностно развитие“. В първо ниво бяха включени 34 мениджъра от структурата на А1, а във второ ниво бяха включени участниците, преминали през програмата в предходната година. Целите, които бяха заложени бяха категорично постигнати по време на проекта и след него. Препоръчваме МЛС Интернешънал като партньор, който отговорно вниква в организационната ситуация и съобразно нея и индивидуалните нужди на участниците реализира поставените цели и заложени очаквания.“

АДЕКО БЪЛГАРИЯ

„Проектите по които работихме съвместно постигнаха целите, които бяха заложни от нас като организация и надмина всяка от тях. Нашите служители след всеки от тези проекти даваха обратна връзка, достойна за възхищение. Виждаме организационната промяна и вярваме, че тя е ефективна, защото в нея бяхме подкрепяни, консултирани и подкрепяни от невероятните специалисти, работещи в МЛС Интернешънал. Изградихме екипен дух и атмосфера и най-голямата победа е, че този екипен дух не е само на ниво отделен отдел, а на ниво компания. Участниците в различните проекти показват завишено ниво на кооперативност, на споделяне на добри практики, имат желание за дискусионни практики, водещи ни в бизнес действителността в България.“

ВИВАКОМ

„Виваком изразява впечатлението си от високия професионализъм и лично отношение, което получихме във връзка с организирането и провеждането на тренинг програма „Ефективна комуникация с клиенти по телефона“ за 10 групи наши служители. В програмата бяха заложени цели като: повишаване увереността на служителите при водене на разговори с клиенти, придобиване на умения от сътрудниците за въздействие върху клиентите, чувство на съпричастност към казуса на клиента; придобиване на умения за емоционална интелигентност, овладяване на труден разговор и клиент, поемане на контрол на разговора; познаване на материята/темата на разговор с клиента. С увереност заявяваме, че този проект е един от най-стойностните, реализирани за най-ценния ни ресурс – човешкия. Вярваме, че нашите служители оцениха кооперативността на бизнес треньорите, взеха оптималното от опита и експертизата им и чрез индивидуалното внимание и отношение всеки от хората намери онова, което да надгради на личностно и професионално ниво.“

ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОЛЕКТОРСКИ АСОЦИАЦИИ (FENCA)

„Настоящата референция е знак на признание за професионализма на бизнес коуча от „МЛС Интернешънал” във връзка с изпълнението на проект за екипен бизнес коучинг за лидерство на борда на директорите на Европейската федерация на националните колекторски асоциации (FENCA). От името на екипа Федерация изказваме искрената си благодарност и високата си удовлетвореност от съвместната ни работа. Заедно успяхме да положим основите на единна мисия и визия на Федерацията, унифициране на гласа на борда на директорите, уеднаквяване на идеи, нагласи и ролите на членовете на борда във Федерацията. Основен резултат в Европейската федерация на националните колекторски асоциации (FENCA) е въвеждането на иновативен стил на лидерско поведение чрез прилагане на взетите по време на екипния бизнес коучинг за лидерство, решения. От името на Европейската федерация на националните колекторски асоциации (FENCA) уверено препоръчваме екипа на „МЛС Интернешънал” с опит, с отношение и с високо ниво на конфиденциалност и доверие.“

ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ

„С настоящата референция препоръчване МЛС Интернешънал като коректен и надежден партньор в провеждането на специализирани програми в областта на индивидуален и екипен коучинг и оценяваме високо съвместната ни работа по проекта. В резултат на ефективно проведения коучинг проект и използваните подходящи и релевантни на проекта методи на работа, коучваният постигна заложените цели и нива на компетенции, отличаващи се с висока степен на устойчивост във времето и стабилност.

Препоръчваме услугите на МЛС Интернешънал за успешна реализация на проекти, свързани с индивидуален и екипен коучинг,програми за развитие на лидери и таланти в организацията и интегриране на ефективен стил на лидерство в организацията.“

ЕНИГМА ФОЙЕРВЕРК

„След проведения тренинг по Бизнес комуникация във всички нас остана трайна следа от наученото. Всеки си тръгна зареден с оптимизъм и позитивизъм. Бизнес треньорът от екипа наMLC International беше зареден с невероятна позитивна нагласа към всеки един участник. Тя успя да провокира хората да се отпуснат и да тренират нови умения във всеки момент от времето изкарано с нея.
Работим с екипа на MLC International от 2009 г по различни проекти в областта на развитие на потенциала на екипа и с най–голямо удоволствие и в бъдеще ще продължим да работим съвместно тях. . Препоръчваме на Наши познати и партньори да развият себе си и екипите си с подкрепата на екипа им.“

КАМЕНИЦА

„Тренинг програмата беше изцяло създадена съобразно конкретните изисквания и по стандартите на „Каменица“ АД. Екипът на „МЛС Интернешънал“ предостави креативен дизайн на проект за надграждане и придобиване на нови знания в областта на комуникацията и справянето с конфликти ситуации. По време на тренинга бяха представени различни способи за ефективна комуникация и справяне с трудни ситуации чрез отделни модули, дискусия и анализ на примери от ежедневната работа на участниците с цел развитие на специфични компетенции в професионален контекст.“

КОКА КОЛА

„К Е Груп изказва искреното си възхищение от проведената мотивационна презентация „Можем ли да погледнем света от друга перспектива?“ за екипа на нашия клиент „Кока Кола България“. Енергията, която беше генерирана в залата, благодарение на харизмата на презентатора и изключително интересно дефинираната тема на презентацията, беше един от индикаторите за успех. Обратните връзки включват само суперлативи като: впечатляваща, уникална, харизматична, мотивираща, вдъхновяваща презентация, поднесена по много необичаен начин с премерено чувство за хумор и с достатъчен акцент върху промяната, която всеки от нас трябва да сътвори, за да погледне света от друга перспектива. Искаме да благодарим и да препоръчаме „МЛС Интернешънал“ за мотивационни събития. Експертите в компанията познават изключително добре методи за мотивация, имат необходимия заряд, както и познават в дълбочина представяните теми от сферата на коучинг подхода.“

МЕРК БЪЛГАРИЯ

„Всяка една от посочените цели за този проект беше постигната, благодарение на изключителната синергия между коуч и коучван. По време на сесиите е изградена благодатна среда на взаимно сътрудничество и високо ниво на доверие, с цел постигане и разгръщане на всички аспекти от обсъжданите казуси, поставени от коучвания.
Препоръчваме „МЛС Интернешънал“ като професионалисти в областта на коучинга. Впечатлени сме от съчетаването на коучинг подхода с експертизата на коуча в областта и на трудовата и организационна психология. Вярваме, че постигнатите резултати са пряк резултат от палитрата на експертиза и качества на избрания бизнес коуч.“

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ

„Искрено препоръчваме услугите на „МЛС Интернешънал“ в областта на подготовка и провеждане на индивидуални бизнес коучинг сесии за лидерство, както и за способността им да интегрират коучинг подхода като стил на лидерство у мениджъра с когото работят. Експертите на „МЛС Интернешънал“ познават изключително добре комуникацията и процесите в международни корпоративни структури и благодарение на професионалния им опит, комуникацията с тях е структурирана и водеща към изпълнение на целите. „МЛС Интернешънал“ е ангажиран и отговорен партньор в провеждането на специализирани програми в областта на индивидуален и екипен коучинг и оценяваме високо съвместната ни работа по проекта.“

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

„Изказваме признателността си към професионализма, показан от екипа на MLC International в рамките на проект, проведен с висши мениджъри и директори на дирекции на Първа Инвестиционна Банка.

Екипът на MLC International конструира и проведе проект на тема „Презентационни умения в бизнеса” за служители на компанията като програмата включваше решения, методи и подходи, съобразени с дейността и функциите на участниците в проекта и беше изготвена спрямо конкретните нужди на компанията за развитие на компетенции в областта на презентационните умения на ключови служители. Ценим професионализма и уменията на екипа на MLC International и горещо препоръчваме техните услуги в областта на комуникация, презентационни умения, продажби.“

СИ ТРИ АЙ ЕВРОПА / C3i

„Бизнес треньорът успя да създаде изключителна атмосфера на изслушване, сътрудничество и креативно мислене в груповата динамика. По този начин тя стимулира ефективна дискусия относно откриването на алтернативи за решение на предоставяните реални казуси. Всеки един от участниците имаше възможността да изкаже мнение и да предложи стратегия спрямо своя опит с цел обогатяване на възможностите за решение на даден казус от практиката. Обратната връзка на участниците в проекта показа изключително висока степен на ангажираност, подкрепена с възможност за реално прилагане на научените модели в практиката в рамките на компанията. Благодарим на МЛС Интернешънъл за високия професионализъм, за конфиденциалността, за поетия ангажимент и отговорност спрямо конкретните нужди на екипа, както и за постигнатите стабилни във времето резултати.“

СОФИЙСКА ВОДА АД

„…Проектите по които работихме съвместно постигнаха целите, които бяха заложни от нас като организация и надмина всяка от тях. Нашите служители след всеки от тези проекти даваха обратна връзка, достойна за възхищение. Виждаме организационната промяна и вярваме, че тя е ефективна, защото в нея бяхме подкрепяни, консултирани и подкрепяни от невероятните специалисти, работещи в МЛС Интернешънал. Изградихме екипен дух и атмосфера и най-голямата победа е, че този екипен дух не е само на ниво отделен отдел, а на ниво компания. Участниците в различните проекти показват завишено ниво на кооперативност, на споделяне на добри практики, имат желание за дискусионни практики, водещи ни в бизнес действителността в България.“

УИЛИАМ ХИЛ БЪЛГАРИЯ

„По време на тренинг програмата, бизнес треньорите работиха с конкретни професионални казуси на участниците, с тяхната реална работна среда. Всеки от участниците тренира различните умения и получи своевременна обратна връзка от коучинг експертите с цел идентифициране на силните страни и областите, които е необходимо да се надграждат. По този начин бизнес треньорите стимулираха ефективна работна среда и дискусия относно прилагането на коучинг подхода в организацията. Вярваме, че след обратните връзки на участващите служители, коучинг подходът ще бъде интегриран като модел на поведение от страна на нашите мениджъри при управлението на екипи с цел развитие на потенциал и повишаване на мотивацията.“

ФОРТЪН

„Екипът на „Фортън“ АД изразява благодарността и признателността си към високото ниво на експертиза при провеждане на индивидуални бизнес коучинг сесии с медиация от бизнес коуча на екипа на „МЛС Интернешънал“.
Изключително впечатлени сме от задълбочената предварителна подготовка на професионалиста от „МЛС Интернешънал“, който съумя да изгради много високо ниво на доверие в нашите служители и те да постигнат устойчиви във времето резултати.
С неоценимата подкрепата на бизнес коуча, бяха развити и надградени компетенциите на всеки от участниците в проекта в посока осъзнаване на ролята в организацията, повишаване ефективността на бизнес комуникацията и повишаване на мотивацията и удовлетвореността в процеса на работа.

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

„Впечатлени сме от професионализма и личното отношение, което получихме във връзка с организирането и провеждането на корпоративно събитие за екип от 72-ма служители на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД. Невероятният екип на „МЛС Интернешънал“ подготви за нас активности, които приложи по време на събитието ни, които оставиха дълготраен отпечатък в корпоративната памет на организацията. Всяка дейност беше съобразена с поставените от нас цели и очаквания – да повишим мотивацията на екипа, да задействаме мотивацията във всяка отделна личност и да изградим единен отборен дух и атмосфера. Като краен резултат, след проведеното събитие, ние вярваме, че работата ни по този проект с „МЛС Интернешънал“ доказа, че при добра подготовка, при точно поставени очаквания и коректно целеполагане всяка организация може да постигне висок и устойчив резултат във времето.“

ХЕНКЕЛ

„От името на целия екип благодарим за подготовката и провеждането на проекта. Всички участници бяха във възторг от концепцията, от високия професионализъм и топлото отношение на бизнес треньорите. Още в рамките на деня участниците открито споделиха конкретните ползи, които всеки от тях е извадил за себе си, както като индивид, така и като част от екипа. След събитието, участниците демонстрираха силно повишена мотивация и кооперативност, осъзнавайки резултатността при работа в екип.“

ЮНИФАЙ СЪРВИСИС ЦЕНТЪР

„Категорично препоръчваме екипа на „МЛС Интернешънал“ заради тяхната изключителна експертиза, заради факта, че екипът им надмина заложените цели и постигна устойчиви резултати във времето, както и за цялостната им ангажираност и отношение към организационната култура на компанията.“