В МЛС Интернешънал работим със специално подготвени програми според специфичните нужди на организацията – клиент. Програмите се подготвят на базата на анализ на компанията и екипа, както и според фактори като размер на компанията, индивидуални различия в екипа, конкретна нужда за обучение, желани резултати и т.н. Всяка една програма е уникална като дизайн, представени реални казуси, метафори и практически упражнения.

ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на лидерство и мениджмънт, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

 • Лидерство, ефективни стилове на управление и умения за управления на екипи. Трансформационно лидерство за промяна.
 • Коучинг за лидерство. Роля на лидера като бизнес коуч в организацията. Стилове на комуникация на лидера.
 • Визия, мисия, ценности на лидера и организацията. Вдъхновяваща комуникация на лидера.
 • Стратегическо бизнес управление. Стратегии и лидерство
 • Презентационни умения на лидера. Мотивационни речи и ключови послания на лидера.Позициониране пред аудитория в различен културен контекст
 • Присъствие и харизма на лидера. Дефиниране на идентитета на лидера и управление на впечатлението.
 • Стилове на лидерство според културните особености. Крос-културно лидерство.
 • Власт и лидерство. Силата и капаните на властта. От мотивация за власт и влияние към трансформационно лидерство.
 • Лидерство при управление на кризи. Комуникация по време на кризи.
 • Отношение към личността и комуникация с екипа. Мениджърът като организационен лидер.

КОМУНИКАЦИЯ В ЕКИПА

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на комуникацията, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

 • Комуникация и умения за позитивно влияние върху разговора и аудиторията
 • Невербална комуникация и езикът на тялото в екипна среда. Провокиране на въздействие чрез жестове и мимики.
 • Силата на думите, влияние на лингвистиката
 • Структура на речи и презентации
 • Езикови модели за комуникация. Даване на отказ. Смяна на темата на разговора и преминаване от голямата картина в детайлите.
 • Висшият пилотаж в комуникацията: метафори и вдъхновяващи истории
 • Влиянието на гласа. Паравербално поведение, увереност в интонацията, провокиране на промяна чрез гласа.
 • Умения за ефективна бизнес комуникация по различни канали (за виртуални екипи и комуникация в крос-културен план)
 • Екипна ефективност и създаване на динамика на сътрудничество в екипа. Комуникация, насочена към потенциал, мотивация и стимулиране на личност или екип.
 • Ефективна комуникация с коучинг и НЛП модели. Умения за дефиниране на желан резултат, преодоляване на лимити, поемане на отговорност и пристъпване към действие по собствена инициатива
 • Бизнес стил при оформяне на документи и комуникация по имейл
 • Фасилитиране на бизнес срещи

ПРОДАЖБИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на продажбените умения и сферата на обслужване на клиенти, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

 • Търговски умения
 • Преговори и водене в преговорите
 • Бизнес етикет и протокол
 • Профилиране на клиента, управление на процеса по комуникация с клиента от дефиниране на очакванията до затваряне на преговорите
 • Умения за изграждане на синхрон, доверие в процеса на продажби и преговори
 • Отваряне на преговорите, процес на стиковане на нивата на преговори, затваряне на сделката и подписване на договор
 • Комуникация в процеса на обслужване на клиенти
 • Промяна на възприятието за клиента, послания и отношение към клиента
 • Бизнес медиация
 • Управление на конфликти, включително етапи в конфликта
 • Дефиниране на източниците на конфликт и фази за преговаряне по време на конфликта

КОУЧИНГ И МЕНТОРСТВО

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на внедряване на коучинг и менторски подход в организациите, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

 • Коучинг и управление чрез трансформация
 • Коучинг подходът като стил на лидерство
 • Видове коучинг
 • Основни компетенции на коуча
 • Принципи за работа с коучинг подход
 • Осъзнаване и промяна в процеса на коучинг
 • Коучинг и менторство
 • Управление на промяната, осъзнаване и провокиране на действие за промяна
 • Мотивация за учене, стимули за работа и комуникация в процеса на менторство и предаване на знанието в екипа
 • Модели и етапи в процеса на менторство
 • Мениджърът като коуч

ЕКИПНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на eкипна и организационна ефективност, включвайки елементи и инструменти от областта на:

 • Управление на представянето
 • Делегиране и способи за мотивиране на хора и екипи в процеса на делегиране
 • Управление на времето
 • Умения за даване на обратна връзка
 • Умения за целеполагане
 • Изграждане на норми в екипа
 • Определяне на екипните и организационните роли
 • Работа с основните групови процеси: конформизъм, сътрудничество, сплотеност и съревнование

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

В сферата на финансите, екипът на МЛС Интернешънал работи по проекти както в частния, така и в държавния сектор. Част от клиентите на компанията ни са банкови институции като Уникредит Булбанк, Райфайзен банк, Дойче банк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Общинска банка, Обединена българска банка. В сектор събиране на задължения наши клиенти са компании като БНП Париба, Фронтекс, Провидент, Кофас, Изи Кредит, Финтрейд, БМ Лизинг. В сектора на държавната администрация и неправителствените организации, наши клиенти са Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Институт за пазарна икономика и борда на Федерацията на европейските национални колекторски асоциации.

Проектите на МЛС Интернешънал в сектора имат за цел като краен резултат развити компетенции на мениджърите и служителите, стратегическо планиране на процесите по събиране, внедряване на нови мерки за събиране, промяна на репутацията на сектора. Целите от проведените проекти са измерим в количествен ръст на събиране на задълженията (изследване на колекторска компания в частния сектор след внедряване на коучинг подхода в процеса на събиране) и постигане на неговата устойчивост в динамична икономическа среда.

Опитът ни в сектора е базиран както на база работа по проекти в областта на коучинг, консултиране и обучения, така и на база проучвания и анализи за:

 • Новите тенденции при обслужване на клиенти в сектора на събиране на просрочени вземания
 • Анализ на проучванията за внедряване на коучинг подхода в процеса на събиране на задължения
 • Опита при внедряване на „меки мерки за събиране на просрочени вземания“ с НЛП и коучинг подход в колекторски компании в България и Европа
 • Европейската законодателна база за работа в сектора на събиране на вземания
 • Процесите по внедряване на нови канали за комуникация с клиентите на водещите приходни администрации като тези на Великобритания, Холандия, Канада и Нова Зеландия като кол центрове, имейл комуникация и електронни услуги при събиране на данъчните задължения
 • Анализ на продължителността на плащане на задълженията и стила на обслужаване на клиенти в процеса на плащане
 • Добри практики за комуникационни материали към клиентите и потребителите и стил на комуникация
 • Работодателска марка, идентитет и ценности на служителите в сектора на колекторските компании

Тренинг програми:

 • Оптимизация на процеса по събиране на вземания и работа с клиенти в просрочие
 • Обслужване на клиенти в сектор събиране на вземания. Промяна на комуникацията към клиента. Стимулиране към поемане на ангажимент и отговорност от страна на клиента. Партниране на клиента в процеса на комуникация
 • Имидж на служителите в колекторската сфера. Харта на клиента, Eтичен кодекс на служителя, насоки за поведение и етични принципи в сектора
 • Създаване на компетентностен модел за мениджъри и за служителите, занимаващи се с управление на събиране на вземания
 • Комуникация и отношение на служителите с клиентите в просрочие. Роли и зависимости. Стил на комуникация. Емпатия и събиране на вземания.
 • Стратегия за дългосрочно партниране между служител и клиент.
 • Мотивация и развитие на служителите. Коучинг подход. Работодателска марка, идентитет и ценности на служителите в компанията.

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на развитие и надграждане на презентационни умения, включвайки елементи и инструменти от областта на:

 • Умения за презентиране на факти, подкрепящи дадена идея/продукт/проект
 • Умения за презентиране чрез визуализация, конструиране на картини, звуци и/или чувства в аудиторията
 • Извличане и предаване на послания
 • Презентиране в състояние на Високи постижения
 • Презентиране на езика на ценностите и метафорите
 • Умения за преподаване и представяне на нова информация според аудиторията с цел разбиране и приемане на новите послания
 • Управление на състоянието по време на презентиране
 • Преодоляване на бариерите – стрес, притеснение, очаквания
 • Работа с въпроси на аудиторията
 • Система за презентиране пред широка аудитория
 • Закриване на презентацията с мотивационна фаза

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Предприемачеството не се изчерпва до стартиране на бизнес, то е набор от умения и най-важното начин на мислене. Чрез Академията за предприемачи на МЛС Интернешънал ние развиваме креативното мислене, вярването, че дадена идея е успешна и има потенциал.

Даваме отговори на трите най-важни въпроса: Какво? Защо? Как?

Академията за предприемачи е място и време за мислене извън рамката в синхрон с действащото законодателство и възможностите за устойчиво развитие на Вашите идеи.

редприемачеството е свързано с начина на мислене на човек, който предприема действия към желаното бъдеще. Има няколко вида предприемачество, но по същество всички те са много сходни.

Ние знаем, че идеята Ви е да създадете стойностен продукт, услуга или иновация, и ще бъдем до Вас, за да повярвате, че можете, както и за да Ви споделим набора от инструменти, с които да се чувствате уверени в постигане на мечтата си.

ОТВОРЕНИ СЕРТИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ С НЛП

Освен корпоративни обучения, МЛС Интернешънал провежда отворени курсове за развитие на потенциала на лидери и служители в организацията. Целта на курсовете е усвояване на специфични компетенции в областта на ефективната комуникация, умения за водене на тренинги и презентации и умения за лидерство в организационна среда. Курсовете са достъпни за индивидуални клиенти, като съдържанието им е създадено така, че да отговаря на очакванията на професионалисти с отношение към детайла в процеса на комуникация.

Курс: Бизнес НЛП Практик с коучинг умения 
Курс: Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения