Консултирането на процеси в областта на човешките ресурси във всяка организация е дейност на отговорните за човешките ресурси служители. Организационното консултиране е различен процес от коучинг сесиите и нашият екип комуникира ясно разликите между бизнес коучинг сесии и организационно и индивидуално консултиране.Нашата цел е да можем да предоставим външен поглед и анализ за факторите, касаещи мотивацията, ангажираността на служителите, както и за процесите по комуникация, целеполагане, продажби, лидерство и т.н.

 • Входяща диагностика на организацията
 • Избор на релевантни модели за промяна и приложението им.
 • Финална фаза, свързана с измерване на изпълнението и постиженията.

Сферите, в които имаме опит и експертиза и консултираме клиентите на компанията са:

Консултиране на лидера за имидж, позициониране и управление на репутацията

Зад всеки позитивен публичен имидж има консултант, който да подготви личността за позицията, да стимулира представянето й и да разгърне пълния потенциал за презентиране и умение за изграждане на имидж и управление на репутацията при:

 • Интервю
 • Прес конференция
 • Публична среща
 • Поведение към вътрешна организационна аудитория
 • При кризисна ситуация

По време на съвместната ни работа с нашите клиенти ние работим върху:

 • Управление на впечатлението. Имидж на Личността и създаване на първо въздействащо впечатление.
 • Физическа и психическа подготовка на Личността
 • Умения за управление на вниманието на различни събеседници
 • Умения за управление на език на тялото и въздействието на гласа пред камера
 • Основни правила за говорене пред публика
 • Паравербално поведение и интониране. Управление на глас, тембър, темпо на речта и връзката им с имиджовото представяне
 • Възможни реакции при възникнали възражения с цел позитивен имидж
 • Дефиниране на собствен имидж, въздействие и мотивация
 • Стратегии за управление на репутацията. Умения за саморегулация.

Организационно консултиране

Екипът на МЛС Интернешънал е вдъхновен от концепцията, че най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш. Ето защо организационното консултиране е в областта на създаване на корпоративна култура, на работодателска марка и на фактори за висока удовлетвореност на служителите.

Конкретните области на организационно консултиране са създаване или оптимизация на:

Ниво процес:

 • Компетентностен модел за най-важните умения, нужни на хората в компанията
 • Процеси на лидерство, ръководене на екипи и дефиниране на оптимален стил на лидерство спрямо културата в организацията
 • Процеси за обслужване на клиенти
 • Процеси за вътрешна и външна комуникация
 • Стратегии и процеси за развитие на човешките ресурси: комуникация, делегиране, целеполагане, обратна връзка и т.н.

Ниво задачи:

 • Съответствие на йерархични и функционални позиции. Оптимизация на позициите в екипа.
 • Създаване на правилници за вътрешния ред
 • Създаване на норми на поведение с клиента
 • Създаване на ръководство на работа по функции, например на успешния търговец

Ниво човешки ресурс:

 • Провеждане на оценка на служителите – компетенции, стил на лидерство с международно признати и акредитирани инструменти на 360 градуса. Използваните инструменти се попълват онлайн в платформи с гарантирана конфиденциалност и независимост от субективна оценка и влияние
 • Създаване на програми за внедряване на коучинг подход в компанията
 • Създаване на Талантски програми
 • Създаване на програми за менторство
 • Измерване на удовлетвореност и ангажираност на служителите
 • Провеждане на Център за оценка

Във всяко от направленията се провеждат индивидуални и екипни интервюта и срещи и се анализират съществуващите формални или неформални процеси. След анализ на събраната информация се създават нови процеси или се оптимизират наличните и се измерва удовлетвореността на служителите и устойчивостта на внедрените промени.

Кариерно консултиране

Кариерното консултиране е процес, който се реализира във времето за оказване на подкрепа на консултираното лице във връзка с проучването на възможностите и осъществяване на най-подходящия избор на бъдещо кариерно развитие. Според SHRM (SocietyforHumanResourceManagement) кариерното консултиране е „напътстването на личности в процеса на кариерно планиране и вземане на решения за кариерата чрез осигуряване на подкрепа от страна на кариерния консултант за вземане на информирани решения относно изборът на образование или професия”

За кого е кариерното консултиране:

1. Индивидуално за:

 • Кандидат студенти
 • Кандидат магистри
 • Преди явяване на интервюта за работа с цел идентифициране на силните и слаби страни
 • При търсене на подходяща работа и позиция
 • При желание за смяна на професия, месторабота или позиция

Резултатите от анализа на индивидуалния профил показват:

 • Най-подходящи специалности за висше образование
 • Личен стил на работа и на отношение с колегите
 • Способности за комуникация и водене на преговори
 • Фактори – мотиватори за работа
 • Предпочитан стил на лидерство и потенциал на лидер
 • Нуждата от честа промяна или запазване на статуквото
 • Мотивация за работа и интереси на работното място
 • Отношение към детайли, към действие
 • Емоции и логика, интуиция и заучени модели на действие, ползвани от човек
 • Модели за учене и обработка на новата информация

2. За компания при:

 • Външен подбор на служители
 • Вътрепен подбор на служители с цел промотиране на по-високи позиции
 • Оценка на персонала