Медиацията е съвременен подход за доброволно разрешаване на спорове и провеждане на преговори. В процеса на медиация страните се подпомагат от трето, обективно и неутрално лице – медиатор, сертифициран експерт от екипа на МЛС Интернешънал. Глобалната цел на процеса по медиация е постигане на взаимно приемливо споразумение или разрешаване на конфликтна ситуация в бизнес контекст.

Трудови и организационни спорове, когато:

 • Решите да задържите служител решил да напусне компанията
 • Решите да предоговорите условията по трудов/граждански договор
 • Решите да освободите служител
 • Желаете да разрешите сложен казус, без да стигате до органите на властта
 • Ценни за организацията служители имат конфликтни взаимоотношения
 • Искате да водите конструктивни преговори и да разрешите конфликт с конкурентна организация

Търговски спорове, когато:

 • Решите въпреки възникнал казус да запазите партньорството си с конкретна фирма
 • Смятате, че Вашата услуга не е заплатена адекватно
 • Имате просрочени вземания
 • Договорът между две компании облагодетелства приемуществено само едната страна

Фази в процеса на бизнес медиация

 • Подготвителна – запознаване на Медиатора с казуса, по който страните желаят доброволно и спрямо принципите на конфиденциалност и неутралност да постигнат споразумение
 • Обща среща между медиатора и страните, на която се очертава рамката на комуникационния процес, допустимите възможности за разрешаване на спора, както и правата и задълженията на страните
 • Индивидуална среща на Медиатора с всяка от страните, която се характеризира с конфиденциалност и поверителност на подадената информация. Срещата има за цел изясняване на мотивите, довели до възникването на проблемната ситуация. Медиаторът подпомага страните да погледнат възможностите, които се откриват при доброволно разрешаване на казуса.
 • Заключителна среща, на която Медиаторът подпомага страните, чрез изясняване на намерения, цели и стратегия за действие, да постигнат взаимноизгодно споразумение, което може по желание на страните да бъде в писмена форма.

Резултати от процеса на бизнес медиация:

 • Позволява на страните фокусиране върху казуса и не допуска отклоняване от темата заради възникнали ситуации в процеса на медиация
 • Клиентът не получава оценка или становище, а безпристрастно и обективно отношение към представения казус
 • Осъществява се ефективна комуникация между страните с помощта на сертифициран експерт по медиация
 • Постигане на удовлетворяващо и за двете страни решение
 • Клиентите имат възможност в индивидуални срещи с медиатора да представят мотивите, ценностите и очакванията си
 • Спестява се време и нежелателни процедури от едната или от двете страни в процеса
 • Клиентите продължават да имат взаимоотношения и след процеса на медиация, благодарение на възможността от изчистване на комуникацията
 • Гарантира се пълна поверителност и конфиденциалност в разговорите с медиатора