Бизнес симулацията е изключителен инструмент, предназначен за анализ и оценка на качеството на комуникация в екипа, стиловете на мислене и взимане на решение, както и на разпределението на ролите в екипа. В корпоративните проекти на МЛС Интернешънал бизнес симулацията се използвa за трениране на конкретни компетенции в областта на коучинг подхода, преговори, управление на проекти, управление на конфликти, лидерство.

Бизнес симулациите, прилагани от екипа на МЛС Интернешънал, са международно акредитирани. В контекста на работа нашият екип разработва и изцяло специфични за компанията-клиент авторски симулации и практически казуси като ефективен подход за разкриване на лидерския потенциал и демонстриране на тренираните умения на участниците.

От останалите инструменти за развитие ги отличава възможността участниците да се поставят в ситуация, напълно отразяваща динамиката на събитията от реалния свят. Чрез опита да експериментират различни подходи за справяне с предизвикателството и в защитена среда, участниците тренират умения, които могат да бъдат приложени на практика в реалния професионален живот и изпробваната стратегия да се превърне в план за действие в конкретни стъпки в организационния контекст.

В основата на разработването им лежи концепцията, че синергията в един екип и организация се появява, когато резултат от взаимодействието между двама или повече членове на екипа има по-голямо влияние, отколкото сумата от индивидуалния принос на всеки един от тях.

В бизнес симулациите се изисква от участниците да разрешат предизвикателство със специфични параметри в ограничен период от време – първо индивидуално, после като екип. Когато участниците работят заедно в тази активност, те споделят своите преживявания, опит и най-добри практики в търсене на най-подходящия отговор и решение на предизвикателството. По този начин са провокирани/стимулирани/предизвикани успешно да интегрират личната експертизата на всеки един член в изграждането на груповата стратегия, което допълнително сплотява екипа. При сравняването на индивидуалните и груповите резултати с препоръчаното от експертите решение на предизвикателството, участниците имат възможност да преценят дали като група са успели да се възползват от опита на всеки един от членовете. При съвместната работа с бизнес симулацията, всеки един от участниците успява да реализира ролята, която има при оформянето на груповото решение и в контекста на качественото представяне на екипа. При дискутирането на влиянието на груповите процеси и участието на членовете при решаването на предизвикателството, те съумяват да преценят какви са подходящите подходи за подобряване на функционирането на екипа. Ясно отличими стават и силните и слабите страни на всеки участник, което подпомага по-доброто познаване и функциониране на екипа в ежедневната работа.