Уъркшоп или т.нар. работилница за екипен потенциал е метод, чрез който Вашият екип ще има възможност посредством дискусия да сподели и анализира ефективни практики от работния процес. Използваните елементи в работилницата са разглеждане на казуси от реалната професионална практика на участниците, дискусия, представяне на индивидуално мнение, стимулиране на креативното мислене, даване на предложения за подобрение на начина на работа на целия екип. Присъстващият експерт от МЛС Интернешънал наблюдава процеса на провеждане и дава конструктивна обратна връзка за надграждане на показаните умения.

  • Повишено споделяне на знание и добри практики в екипа. Развиване на умения за избор на информация, важна за индивида, която да бъде трансформирана в колективно знание.
  • Синхронизиране на очакванията между членовете в екипа
  • Развити умения за изслушване на въпроси, което спомага за правилна формулировка при задаване на въпрос
  • Умения за формулиране на ключови послания
  • Споделяне на стратегии за предотвратяване на конфликтни ситуации
  • По-ясно разпределение на ролите в екипа
  • Умения за ефективна комуникация
  • Умения  за управление на комуникационните потоци в екипа
  • Създаване на план с цели за екипа. Участниците овладяват основните принципи за целеполагане и могат да поставят качествени и количествени критерии за оценка на целите.